Lagrum – LSS/LASS – Byta assistansbolag – assistansförmedling av personlig assistans

Lagrum – LSS/LASS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med funktionshinder. Insatserna är tio till antalet (9 §) och en av dessa är personlig assistans.

sida6Lagen om assistansersättning (LASS) och förordningen om assistansersättning innehåller föreskrifter om ersättning till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning).

LSS personkrets
För att bli beviljad en insats enligt LSS måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

I lagen finns tio definierade insatser. Personkretsen i LSS har rätt till de insatser som definieras i lagen om de behöver sådant stöd i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. För insatsen daglig verksamhet gäller dock rätten endast personkretsgrupp 1 och 2.

Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade och anpassas till mottagarens individuella behov. Insatserna ska utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärka förmågan att leva ett självständigt liv.

Vi på Assistansförmedlaren hjälper gärna dig att komma i kontakt med ett assistansbolag som hjälper dig med ansökan. Vi hjälper även dig som redan har personlig assistans att hitta ett assistansbolag som kan hjälpa dig med ansökan om flera assistanstimmar.

Ett av våra krav på assistansbolagen är att de kostnadsfritt skall erbjuda sina kunder juridisk expertis. Detta är en mycket viktig kompetens när det handlar om nyansökningar av assistansersättning. Det enda du behöver göra är att fylla i vår intresseanmälan på den här sidan.